Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej | Biuro rachunkowe Storno

Wszyscy przedsiębiorcy zarówno ci mikro, mali, średni oraz duzi, działający na terenie całej Polski mogą w 2017 roku liczyć na wsparcie swojej działalności badawczo – rozwojowej. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały ogłoszone nabory wniosku, w ramach których przedsiębiorstwa mogą aplikować o wsparcie na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, a także na budowę zaplecza badawczego.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 8 maja 2017 r. do 7 lipca 2017 r.

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Przez niezbędną infrastrukturę rozumie się niezbędne wydatki dotyczące tworzenia lub rozwijania działalności B+R związane z zakupem lub wytworzeniem środka trwałego w postaci budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego wsparciem, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Wnioski o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw MŚP i dużych mogą być składane w okresie od 01 marca 2017 do 30 czerwca 2017 oraz od 01.08.2017 do 31.12.2017.

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację tych prac podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.

Wartość pomocy uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, jego lokalizacji a także rodzaju prowadzonych badań. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o naborze oraz procentowej intensywności wsparcia.

Źródło: bosetti-blog.pl