Rejestracja spółki z o.o.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty mające osobowość prawną, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność we Wrocławiu, który wybierze dla siebie taką formę prawną, staje w obliczu dwóch ważnych kwestii. Po pierwsze trzeba przygotować najważniejszy dokument każdej spółki, którym jest umowa spółki z o. o., a następnie zarejestrować spółkę, wybierając między formą tradycyjną lub poprzez internet.

Od 1 stycznia 2012 roku, dzięki stosownej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa, istnieje w naszym kraju możliwość rejestracji spółki z o.o. przez internet. Jest to uproszczony tryb rejestracji, pozwalający na założenie spółki z o.o. w ciągu doby, stąd nazwa – S24. Dokonać tego można poprzez system teleinformatyczny pod adresem https://ems.ms.gov.pl. Dodać należy, że w takim trybie możliwe jest zarejestrowanie jedynie spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o. o. z wykorzystaniem tzw. szybkiej ścieżki, zobowiązuje wspólników do założenia specjalnego konta we wspomnianym systemie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to obowiązkiem nie tylko wnioskodawcy ale każdego wspólnika. Po zalogowaniu do systemu, należy wypełnić wniosek podając wymagane dane jak: adresowe, sądu rejonowego, listę wspólników, oświadczenie o wnoszonych udziałach oraz umowę spółki.

Zatrzymajmy się teraz przy ostatnim wymienionym elemencie, a mianowicie umowie spółki. Rejestracja spółki przez internet, daje wspólnikom do dyspozycji tylko uproszczony wzór umowy spółki z o. o. Nie ma możliwości zawarcia w niej jakichkolwiek dodatkowych regulacji, przez co wydaj się odpowiednią tylko w sytuacji, gdy chodzi o jak najszybsze zarejestrowanie nowej spółki. A przecież jak na wstępie zostało zaznaczone, umowa spółki z o. o. to najważniejszy dokument powstającego podmiotu. Możliwość określenia dodatkowych postanowień, definiuje przecież późniejszą elastyczność zarządzania spółką i kapitałami, czy też decydować będzie o konieczności (lub nie) poniesienia dodatkowe kosztów w związku ze zmianami w umowie (o czym dokładniej za chwilę).

Biuro Księgowo-Rachunkowe STORNO we Wrocławiu, zapewnia swoim Klientom pomoc w przygotowaniu projektu umowy spółki z o.o. oraz w procesie jej rejestracji

Tym samym, jeżeli to nie czas jest najważniejszym kryterium rejestracji przez nas spółki, znacznie większe możliwości w zakresie precyzyjnego napisania umowy spółki z o.o. daje nam tradycyjny tryb jej rejestracji. Co prawda, teoretycznie jest on droższy i bardziej długotrwały od S24, ale tylko teoretycznie. Dlaczego? Otóż w tym trybie umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, co na wstępie generuje koszt taksy notarialnej. Nie do przecenienia jest jednak fakt, że w takim trybie umowa spółki z o. o. może być napisana zgodnie ze wszystkimi potrzebami wspólników i precyzyjnie odpowiadać potrzebom przedsięwzięć gospodarczych, do których sama spółka zostaje powołana. Unikamy w ten sposób konieczności dokonywania późniejszych zmian w umowie, a co za tym idzie związanych z tym kosztów.

W trybie internetowym jest odwrotnie, nie ponosimy kosztów notarialnych na początku. Wprowadzenie jednak jakichkolwiek zmian czy postanowień dodatkowych (do bardzo uproszczonego przecież wzoru umowy) już po zarejestrowaniu spółki z o. o., wymagać będzie udziału notariusza, a wiec i poniesienia kosztów.

Aspektem trybu internetowego, który można uznać za jego wadę, jest konieczność posiadania podpisów elektronicznych przez każdego ze wspólników. Z kolei członkowie zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w trybie online, muszą w ciągu 7 dni od dnia wpisu do KRS złożyć w sądzie rejestrowym wzory swoich podpisów. Wzory te należy złożyć albo wobec sądu (czyli udać się do niego!) albo poświadczyć notarialnie (koszty!).

Kolejną wadą systemu elektronicznego, jest obowiązek samodzielnego złożenia dokumentów wymaganych przez Urząd Skarbowy, ZUS i GUS. Następnie trzeba samodzielnie zgłosić uzyskane numery NIP i REGON do KRS. W trybie tradycyjnym, działa tzw. procedura jednego okienka, to znaczy składając do KRS wniosek o wpis spółki z o.o., załączamy do niego wymagane przez US, ZUS i GUS dokumenty. Sąd przekazuje dokumenty odpowiednim instytucjom i sam wpisuje nadane numery do KRS.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na kwestię wniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. W trybie internetowym dostępne jest wyłącznie wniesienie wkładu w postaci gotówki, podczas gdy rejestracja spółki z o.o. w tybie tradycyjnym, pozwala dokonać aportu środka trwałego lub innego aktywa.

W praktyce, tryb internetowej rejestracji nie jest ani szybszy, ani łatwiejszy, a może nastręczać znacznych kłopotów po rejestracji oraz pociągać za sobą dodatkowe koszty, których tylko pozornie uniknęliśmy na początku.

Dlatego oferujemy naszym klientom we Wrocławiu rzetelną i kompleksową obługę w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek. Biuro rachunkowe STORNO, służy pomocą przy opracowaniu projektu umowy zawierającego zapisy adekwatne do oczekiwań określonych przez naszych Klientów.