Przychody i koszty w RZIS

Planują Państwo rozpocząć działalność gospodarczą we Wrocławiu? Warto w zapoznać się podstawowymi definicjami występującymi w codziennej działalności spółek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. każda spółka w tym spółka z.o.o zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego, które zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Rachunek zysków i strat jest jednym z dwóch najważniejszych elementów sprawozdania i zawiera zestawienie przychodów oraz kosztów. Przed przystąpieniem do sporządzania rachunku zysków i strat warto ugruntować wiedzę na temat pojęcia przychodów i kosztów oraz poszczególnych przychodów i kosztów występujących w tym zestawieniu- jest to wiedza bazowa dotycząca księgowości w spółce. Bez poprawnego rozumienia pojęć kosztów i przychodów oraz kategoryzacji ich w różnych wariantach rachunku zysków i strat bardzo łatwo o błąd który może później skutkować wizytą w Urzędzie Skarbowym w celu sprostowania pomyłki.

Przychody powstają w ramach głównej działalności gospodarczej spółki i powiększają kapitał własny. W rachunku zysków i straty występują trzy główne kategorie przychodów: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów następnie pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

Pierwszą kategorią są przychody netto ze sprzedaży towarów, które ujmowane są w cenach netto czyli bez podatku VAT. Pozostałe przychody operacyjne dotyczą straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Przychody finansowe są bardziej rozbudowaną kategorią i zawierają m.in. dywidendy oraz odsetki.

Koszty wpływają na zmniejszenie aktywów oraz zmniejszenie kapitału własnego spółki. Wpływają także na wzrost zobowiązań i rezerw jednostki. Zostały one podzielone także na trzy kategorie: koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe.

Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty amortyzacji, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne. Koszty operacyjne to m.in. dotacje z kolei koszty finansowe to głównie odsetki od innych jednostek.

Podsumowując, rejestrując spółkę, a następnie prowadząc działalność gospodarczą warto zapoznać się z podstawowymi definicjami oraz klasyfikacją przychodów oraz kosztów, które powstają w spółce. Jest to bazowa wiedza, która warto posiadać. Jednak wiadomo także, że najlepiej zaufać specjalistom – z chęcią zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym spółki z terenu Wrocławia!