Polityka rachunkowości w spółce

Storno biuro rachunkowe Wrocław | Polityka rachunkowości

Ustawa o rachunkowości jasno wskazuje, iż każda firma musi mieć swoją własną politykę rachunkowości. Zawiera ona zasady finansowe, według których prowadzone będą księgi rachunkowe danej firmy.

Są to zapisy reguł oraz praktyk, które zostały przyjęte w związku z prowadzeniem rachunkowości w spółce.Polityka rachunkowości stanowi podstawę udanej współpracy pomiędzy firmą a biurem rachunkowym Wrocław.

Polityka rachunkowości – czy obowiązuje każdego?

Tak jak zostało wspomniane powyżej, każda firma jest zobligowana do stworzenia własnej polityki rachunkowości. Mowa tutaj zarówno o firmach, które zlecają prowadzenie księgowości biurom rachunkowym, jak i tych, które posiadają własny dział księgowy.

Polityka rachunkowości – czym właściwie jest?

Polityka prywatności to zapisy dotyczące zasad finansowych, na podstawie których prowadzone są księgi rachunkowe danej jednostki. Dokument ten umożliwia indywidualne dostosowanie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości (i innych) do potrzeb konkretnej firmy. Sprawozdania finansowe
stworzone zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w spółce są precyzyjnym odzwierciedleniem jej sytuacji gospodarczej.

Odpowiedzialność za sporządzenie polityki rachunkowości

Odpowiedzialność za sporządzenie polityki rachunkowości spoczywa na osobie prowadzącej działalność, zarządzie, komplementariuszach lub wspólnikach prowadzących sprawy spółki. Wszystko zależy od formy prawnej danej działalności. Osoba odpowiedzialna za stworzenie polityki rachunkowości nie może zrzec się narzuconej na nią ustawowo odpowiedzialności.

Kto faktycznie sporządza politykę rachunkowości?

Politykę rachunkowości zazwyczaj sporządza zatrudniony w spółce księgowy lub biuro rachunkowe. Niemniej jednak osoba ustawowo odpowiedzialna za jej stworzenie powinna potwierdzić przyjęcie zaproponowanych w dokumencie zasad finansowych własnym podpisem lub stosownym zapisem w umowie.

Co zawiera polityka rachunkowości?

Elementy polityki rachunkowej wymienione zostały w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dotyczą one:

 określenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,
 sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji zapasów,
 podziału kosztów działalności programowej i administracyjnej,
 sposobu inwentaryzacji i archiwizacji dokumentów (wraz z okresem ich przechowywania),

 planu kont firmowych,
 sposobu obiegu i przechowywania dokumentów,
 sposobu amortyzacji środków trwałych,
 sposobu udostępniania dokumentów osobom trzecim,
 zasad amortyzacji oraz wyceny aktywów i pasywów,
 ustalenia wyniku finansowego.

Co więcej, polityka rachunkowości powinna wskazywać osobę, która jest zobligowana do przestrzegania zasad w niej zawartych.