Biuro Księgowo-Rachunkowe STORNO Sp. z o.o.

Oferta

Home  >>  Oferta

Zakładanie, rejestracja i likwidacja firm


• doradztwo przy wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa oraz formy opodatkowania
• przygotowanie projektu umowy spółki lub analiza prawna umowy spółki
• postępowanie rejestracyjne przed KRS
• opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, jak regulaminy, czy powoływanie i przekształcanie organów spółek

Usługi księgowe


• doradztwo księgowe – tworzenie polityki rachunkowości oraz wymaganych prawem regulacji wewnętrznych
• księgi rachunkowe
• podatkowe książki przychodów i rozchodów
• ewidencje ryczałtowe
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT dla podmiotów będących podatnikami VAT
• kalkulacja miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatku dochodowego w zależności od wybranej formy opodatkowania
• sporządzanie rocznych deklaracji CIT i PIT
• sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
• sporządzanie sprawozdań finansowych (bilanse, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe) raz w roku lub na każde życzenie Klienta
• wsparcie w przypadku kontroli oraz w kontaktach z US, ZUS i audytorem
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS

 

Usługi kadrowo-płacowe


• nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów o pracę
• nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
• rozliczanie czasu pracy pracowników
• przygotowanie listy płac
• rozliczenia właścicieli oraz pracowników z ZUS, PFRON, FP, FGŚP
• rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń, PIT-4R, PIT-11
• sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników i innych dokumentów – związanych z zatrudnieniem
• zakładanie i prowadzenie akt osobowych
• doradztwo kadrowo-płacowe
• tworzenie regulacji wewnętrznych jak regulamin pracy, wynagradzania, ZFSŚ

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe


• doradztwo w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji jak kredyt, leasing, pożyczka, faktoring, dotacje
• zastępstwo w kontaktach z instytucjami finansowymi
• przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej
• doradztwo w zakresie ubezpieczenia majątku firmy
• ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
• doradztwo w uzyskaniu gwarancji przetargowych
• ubezpieczenia komunikacyjne, w tym flotowe